Lagrange Points SL

Domicili social: Carrer Pintor Melcior Domenge, 11. 17178 Sant Privat d’en Bas (Girona).

AVÍS GENERAL WEB

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l'accés i l'ús de la pàgina de Lagrange Points SL (en endavant, Lagrange). L'accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d'aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de Lagrange.

Lagrange no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d'aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de Lagrange. Els anunciants i patrocinadors amb què Lagrange pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina de Lagrange.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta pàgina web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de Lagrange. Tots aquells continguts dels què Lagrange no en sigui la titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d'haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.

En aquest darrer cas, es mostrarà l'autoria de manera que pugui identificar-se l'origen de la titularitat. Certs materials s'ofereixen sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l'esmentada llicència poden variar d'uns materials a uns altres, i les condicions amb què es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.

L'oferiment de certs materials sota les condicions d'aquestes llicències no implicarà en cap cas l'extensió d'aquestes condicions a d'altres.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L'usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la pàgina web i no modificarà ni malmetrà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la pàgina web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la pàgina web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat. Lagrange no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d'aquest sistema electrònic.

Lagrange es reserva el dret d'efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la pàgina web, i de suspendre'n temporalment l'accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que Lagrange ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal. Entre d'altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l'honor Lagrange eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l'esmentat en el paràgraf anterior.

Protecció de dades

Lagrange garanteix el dret a la protecció de les dades personals que es faciliten a través d’aquesta aplicació en el termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de:

  1. l'existència d'un tractament de dades de caràcter personal.
  2. la identitat i les dades de contacte del responsable del tractament.
  3. les dades de contacte del delegat de protecció de dades.
  4. les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.
  5. les categories de destinataris de les dades personals.
  6. el termini durant el qual es conservaran les dades personals.
  7. l’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada, i la seva rectificació, supressió, oposició o la limitació del seu tractament.
  8. el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual.
  9. l’existència de decisions automatitzades inclosa l’elaboració de perfils.

En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s'explicitin aquests drets o la manera d'exercir-los, podeu comunicar-ho a:
Lagrange Points SL, situada al Carrer Pintor Melcior Domenge, 11. 17178 Sant Privat d’en Bas (Girona).

Es notificarà la incidència a la unitat responsable de la pàgina en qüestió perquè ho esmeni i doni resposta a la vostra petició.

Tanmateix, si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa de Lagrange Points, que no sigui un formulari, us podeu adreçar a la mateixa adreça.

Limitació de la responsabilitat

Lagrange no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se'n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.